eng osn English and multilingual mechanical translation from English 

raj
 
 (SPVŽT)
 
Filosofický experiment-Nově zakládaná JUDr. Daliborem Grůzou Ph.D.-advokátem v Hustopečích, Česká republika nová politická:
 
STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ - strategické dokumenty
ZDE ,

PETICE za přijetí a návrh ZÁKONA O PORÁŽKOVÉ DANI

radikálně omezující spotřebu výrobků z poražených zvířat a radikálně znevýhodňujícího zemědělské průmyslové porážkové velkochovy-koncentrační tábory zvířat oproti ekologickému chovu i pro porážku s konečným cílem chovu všech hospodářských zvířat až do jejich přirozené smrti, zásadně na stáří a spotřeby takto získaných přirozeně uhynulých mrtvol zvířat (po pitvě veterináře a zásadně převařené v několika vodách, viz ZDE ) místo poražených zvířat a pro pomoc lidem v krajní nouzi ,

 PETICE potřebná pro vznik politické STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ
(Stav podpisů 187 z 1000 potřebných k registraci strany)
,

Obchodní označení spravedlnosti: NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY

 Kontakt

eng osn Philosophical experiment-Newly being established by JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.-attorney at law in Hustopeče, Czech Republic new political:  

POLITICAL PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES - strategic documents HERE ,

PETITION for the adoption and draft of the LAW ON THE SLAUGHTER TAX

radically restricting the consumption of products from slaughtered animals and radically disadvantaging agriculture factory farms for slaughter-concentration camps of animals as opposed to the organic animal breeds also for the slaughter with the ultimate aim of breeding all livestock until their natural death, on principle of the old age and consumption of so obtained naturally dead carrions of animals (after the autopsy of the veterinarian and on principle boiled in several waters, see HERE ) instead of slaughtered animals and for help to people in extreme need ,

Trade designation of rightness: MOST MERCIFUL PRODUCTS

Contact
 
   
fb

facebook2  facebook3
 
Můj text na
www.spvzt.cz je licencován za podmínek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs licence Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0., není-li speciálně stanoveno jinak.
       
     
Nahoru
Dále